ANBI-status en Bescherming persoonsgegevens.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS:

De Vereniging Vrienden van de Stad Franeker hecht waarde aan uw recht op privacy en streeft ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingegaan op 25 mei 2018.

Doel
Op basis van die privacy wetgeving zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij registreren naam, adres, woonplaats en e-mailadres van onze leden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de leden op de hoogte te houden van activiteiten, voor toezending van het tijdschrift ‘Franicker’ en t.b.v. het innen van de contributie.

Duur
Wij bewaren de persoonsgegevens zolang de relatie duurt. Bij opzegging van de relatie zullen wij de persoonsgegevens met ingang van het nieuwe kalenderjaar verwijderen.

Wijzigingen
Verder proberen we de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Ook belangrijk
De Vereniging deelt uw gegevens niet met andere partijen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

ANBI-STATUS:
RISN:  814696855
Adres: Voorstraat 65 8801LB Franeker
Doelstelling: zie onder Doelstelling.
Hoofdlijnen beleidsplan: idem.
Functie en namen van de bestuurders: zie onder Bestuur.
Verslag activiteiten: zie Jaarverslag hieronder.
Financiële verantwoording: het jaarverslag van de penningmeester
is op te vragen bij het bestuur.
 

JAARVERSLAG 2017

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2017 uit: Haijo Haitsma (voorzitter), Frieda Ligthart (secretaris), Leoni Pietjou (penningmeester), Anne Nippel (Franicker en PR) en Piet Timans (bouwzaken).

Avonden

Er wordt op 13 maart een lezing gehouden, georganiseerd samen met Trezoor: “De Saksische tijd in Fryslân. Zeventien jaar staatsmacht en strijd” door Marjan Brouwer.
Op 23 oktober is er een ledenvergadering, voorafgegaan door een lezing: “De vergeten geschiedenis van Arend en Gerrit Vlaskamp” door Aly van der Mark.

De Franicker

Nummer 17 is verschenen, wederom in de nieuwe opmaak. Er worden dit jaar 198 losse nummers van verkocht.

Onderhanden zaken, o.a.


 • Dongjumer Waterpoort

Aanvankelijk zijn we enthousiast over het plan om de Dongjumer Waterpoort te herbouwen op het bolwerk. De concrete uitwerking van de plannen laat echter te wensen over, het wordt volgens ons een te moderne uitvoering van een historisch bedoelde poort.

 • Pylonen Breedeplaats

Een petitie voor de verwijdering van de pylonen levert niet het gewenste resultaat op. Er worden 399 handtekeningen verzameld.

 • Voorts houden wij de bouwplannen die bij de gemeente ter inzage liggen, zoals die voor de ontwikkelingen aan beide zijden van het kanaal, nauwlettend in de gaten.

  Andere activiteiten

 • Ons halfjaarlijks overleg met wethouder Bekkema vindt plaats op 14 februari en op 30 oktober.

 • Het bestuur is vertegenwoordigd in de Fonteincommissie, in de werkgroep Dongjumer Waterpoort en in de werkgroep Herinrichting Breedeplaats.

 • Samenwerking met het Museum Martena leidt tot de voorbereiding van een Historische Dag Waadhoeke, te houden in 2018.

 • Het bestuur streeft naar een nauwere samenwerking met Franeker Stadsschoon en de Stichting Trezoor. Om die reden nemen Lia Kolk resp. Peter van der Meer deel aan onze bestuursvergaderingen.

 • Arjo Hillebrand, lid van onze vereniging, werkt samen met een groep vrijwilligers aan een Historisch Centrum Franeker. In eerste instantie is het de bedoeling dat op een website alle panden in de binnenstad op te vragen zijn met informatie over vroegere eigenaars en bewoners. Later zal de website worden uitgebreid met (historisch) foto- en filmmateriaal.

 • Op de Open Monumentendag zijn we vertegenwoordigd met een stand in het stadhuis. Een ledenwerfactie resulteert in 10 nieuwe leden.

  Leden

Aan het eind van het jaar telt de vereniging 323 leden. In de loop van het jaar zijn er 23 leden bij gekomen, 10 hebben er opgezegd, 9 zijn geroyeerd en 1 is overleden.