Franeker, 7 april 2015

Geachte leden van onze vereniging,

Franeker telt tientallen Rijksmonumenten zoals u ongetwijfeld bekend is. Eén ervan is het "Bolwerkkerkje", een laat 16e-eeuws gebouw dat oorspronkelijk als mouterij was opgezet en later tot Vermaning is omgebouwd.

Dit kerkje is een Rijksmonument en als zodanig zeer de moeite waard om te behouden. Het huidige bestuur van de stichting die het kerkje beheert ziet daartoe geen kans en heeft het bestuur van de Vrienden van de stad Franeker gevraagd om zitting te nemen in de Stichting tot behoud der Kerk van Gedoopte Volwassen Gelovigen, in de volksmond genoemd het Doopsgezinde Bolwerkkerkje of Vermaning.

Wij zijn voornemens daar op in te gaan vanwege de mogelijkheden die het voor de stad Franeker als ook onze vereniging biedt. Wij stellen u graag van onze plannen op de hoogte middels deze brief.

Het behoud van het gebouw als Rijksmonument staat allereerst voorop, daarnaast zal het gebouw gaan dienen als vergaderruimte voor onze vereniging. Tevens kunnen we ons archief hier onderbrengen en zal het gebouw in de toekomst, na restauratie, kunnen dienen voor velerlei culturele activiteiten in Franeker.

Onderdeel van de constructie is dat minimaal één lid van het bestuur zitting zal nemen in de Stichting. Deze Stichting en de Vereniging Vrienden van de stad Franeker staan juridisch en financieel geheel los van elkaar.

Het bestuur van de Vrienden van de stad Franeker krijgt de bevoegdheid om leden van het bestuur van de Stichting te benoemen en te ontslaan.

De komende ontwikkeling van de "Waddenpoortplannen", vooral aan het Noorderbolwerk, maakt dat deze locatie zeer interessant kan worden in dat geheel.

Ook, in het kader van "Leeuwarden Culturele Hoofdstad" in 2018 en de daarbij te verwachten toename van activiteiten en toerisme, kan deze locatie een rol gaan spelen.

De inzet voor de gemeenschap zal zeker een belangrijk item zijn voor deze locatie wat ook het hoofdthema is van de activiteiten binnen "Leeuwarden Culturele Hoofdstad."

 

Haijo J. Haitsma

voorzitter
  De Vereniging Vrienden van de stad Franeker zoekt vrijwilliger fondsenwerving

De Vrienden van de stad Franeker zijn op zoek naar vrijwilligers die de werkzaamheden van de vereniging kunnen ondersteunen. Er staan op dit moment belangrijke maar ook leuke initiatieven op stapel. Ter ondersteuning willen zij diverse werkgroepen in het leven roepen. Een daarvan is de werkgroep die zich bezighoudt met fondsenwerving. Voelt u zich betrokken bij de Vereniging van Vrienden en haar inzet voor de historische binnenstad, hebt u ervaring op het gebied van fondsenwerving of wilt u zich daarin verdiepen, meldt u zich dan, bij voorkeur met  c.v. ,  via secretaris@vriendenfraneker.nl.

 

HERHAALDE OPROEP

Wij verzoeken u (tenzij u al betaald heeft) om de contributie voor 2014 van (nu nog) minimaal €10 over te maken op rekeningnummer NL53 RBRB 0828 905 789. Vermeld bij de betaling s.v.p. duidelijk uw naam en adres!


 

Vooraankondiging ledenbijeenkomst maandag 26 oktober 2015.
De lezing zal gaan over buitenplaatsen in Friesland met de nadruk op Franeker en omgeving, door:

Prof.dr. Yme Kuiper,  Bijzonder Hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de RUG