Nieuwsbrief
Lopende zaken

Verenigingsnieuws.

 uitnodiging lezing en ledenvergadering  31 okt. 2016 


  20.00 uur in De Rank

Waddenpoort, toekomst en verleden

door de heer Arjo Hillebrand

 Onder de naam Waddenpoort krijgt Franeker momenteel een facelift langs bruggen en kades.

Arjo Hillebrand, lid van onze vereniging, zal ons meenemen in de ontwikkeling van het Waddenpoortproject. Via foto en film krijgen we te zien hoe de oude situatie was en hoe die is gewijzigd naar het beeld van nu.

Datum: maandag 31 oktober 2016, aanvang: 20.00 uur

 Locatie: de Rank, Zilverstraat (bij de v.h. gereformeerde kerk).

Komt allen. Introducés zijn van harte welkom. Entree en koffie/thee zijn gratis.

γ€€- - - - - - - - - -

γ€€Na deze lezing volgt voor de leden een ledenvergadering met de volgende agenda.

Mededelingen; bestuurswisselingen

Verslag van de vorige vergadering (zie hierna)

Financieel verslag 2015 en bericht kascommissie; nieuwe kascommissie-leden; voorstel contributieverhoging

Ontwikkelingen: Geuzengang, De Mouterij en Dongjumer Waterpoort

Samenwerking met andere organisaties

Rondvraag

Attentie!!!

In het vervolg zouden wij graag alle berichten per e-mail willen versturen. Daarom het verzoek om uw mailadres kenbaar te maken bij 

 secretaris@vriendenfraneker.nl

Wij hopen u op 31 oktober a.s. te mogen begroeten.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de stad Franeker

γ€€

Haijo Haitsma, Frieda Ligthart,

voorzitter         secretaris


---------------------------------------

Beknopt verslag van de lezing en ledenvergadering van 26 oktober 2015, 20.00 uur in De Rank

 A. lezing ‘Onder professoren en mennisten. Het rijke buitenleven in de Republiek, Friesland en Franeker, 1672-1795’ door de heer Y. Kuiper

 Ongeveer 140 leden en belangstellenden zijn aanwezig. Voorzitter Haitsma heet iedereen welkom.

De spreker, Yme Kuiper, is bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze lezing heeft hij de atlassen van vader en zoon Christiaan en Bernardus Schotanus uit 1664 en 1698 geraadpleegd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal en boeiende details neemt hij ons mee in de tijd, beginnend bij de buitenplaats ‘Vijverhof’ aan de Vecht van Agnes Block, een nicht van Vondel. Via Bloemendaal en Voorburg komen we in Friesland en Franeker terecht. Inmiddels leren we dat gevluchte doopsgezinden uit Vlaanderen veel kennis en rijkdom hebben meegebracht naar de Lage Landen. De buitenplaatsen (hofsteden) vormden het contrast met het leven in de stad. Er hoorde vaak een boerderij bij. Naast huizen in classicistische stijl kwamen er landelijker huizen met torens, trapgevels en poortgebouwen. In de buurt van Franeker hebben veel buitenplaatsen gestaan, zoals Groot Lankum en Klein Lankum (eigendom van Petrus Camper), Roordaburg, Sickema State (Herbaijum) en Goslinga State (Dongjum). Hier waren het ook – naast kooplieden en regenten – professoren die zich zoiets konden veroorloven. Tot slot laat dhr. Kuiper het verschil zien met de 18e eeuw, toen het romantische landschap om de buitenplaats heen de hoofdrol ging spelen.
      
De spreker wordt bedankt met het gebruikelijke pakket.

γ€€B. ledenvergadering (plm. 60 leden aanwezig)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

 Mededelingen:

Nieuw bestuurslid:

Ingekomen

Bericht van verhindering

Nieuwe leden

2. Verslag vorige ledenvergadering (13 oktober 2014)

 N.a.v. het verslag: zie agendapunt 3. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Lopende zaken/projecten in de stad

 Hilaridespand.

Scholen Bloemketerp ‘schapenweitje’.

4. Geuzengat

 Dhr. Verhoog heeft het project op zich genomen om het Geuzengat beter toegankelijk te maken. Dit onder de vlag van het Waddenpoortproject. Er komt een (op- of af-?) stapje vanaf het aan te leggen voetpad onderaan het bolwerk. Het Geuzengat is in restauratie – er is nog een probleem met nutsleidingen.

5. De Mouterij (Baptistenkerkje Bolwerk)

 De stichting voor het bolwerkkerkje heeft een nieuw bestuur, waarin bestuursleden van onze vereniging zitting hebben. De naam is nu De Mouterij (naar de oorspronkelijke functie van vóór 1740). Het doel is om dit rijksmonument een laagdrempelige, publieke functie te geven. Ook dient het voor ons als vergader- en archiefruimte. Er worden fondsen aangeschreven voor de restauratie.

6. Financieel verslag 2014, bericht kascommissie en nieuwe kascommissie-leden

 Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2014. Dhr. De Boer heeft met dhr. Boersma de financiële stukken 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Daarmee verleent de kascommissie decharge aan de penningmeester. Dhr. De Boer verlaat de kascommissie en dhr. Van Velzen neemt zijn plaats in.

7. Rondvraag

 N.a.v. de bestrating (gladde stoepranden) is er een vraag naar de veiligheid. Terecht wordt opgemerkt dat de veiligheid van stoepen niet binnen het aandachtsgebied van de vereniging valt.

Er is een vraag naar het pand op de hoek Noorderbolwerk/Molensteeg. Er ligt een vergunning voor woningbouw op die locatie en het is aan de opdrachtgever wanneer er daadwerkelijk gebouwd wordt. Het karakteristieke hoekpand valt in de 15+ categorie (zie agendapunt 1) en wordt derhalve niet beschermd.

Er is een vraag naar staatverlichting met een verwijzing naar de mooie lampen in Huizum Dorp. We nemen de suggestie mee. Aan de Froonacker en bij het Korendragershuisje hebben bewoners zelf het idee voor de verlichting aldaar aangeleverd.

De volgende lezing is op 29 februari. Deze wordt weer georganiseerd samen met Trezoor.

 ----------------------------------------------------------------

Beste Vrienden van de stad Franeker,

  Op 29 februari organiseert het bestuur van de Vereniging Vrienden van de stad Franeker samen met de stichting Trezoor de lezing:

 

Alva en de Raad van Beroerten

Franeker in de schaduw van de Beeldenstorm

door de heer Sander Wassing

De heer Wassing is in 2013 afgestudeerd als historicus aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zijn afstudeerscriptie handelde over de Raad van Beroerten. Gedurende de periode 1567-1572 waren meer dan honderd commissarissen namens Alva's Raad van Beroerten actief in steden en dorpen overal in de Nederlanden. Zij onderzochten de misdaden tegen de geestelijkheid en stelden vast wie verantwoordelijk waren voor de Beeldenstorm tijdens het 'wonderjaar' 1566, nu dus 450 jaar geleden. Uit hun verslagen, bewaard in het Rijksarchief Brussel, blijkt dat commissarissen van de Raad van Beroerten ook Franeker bezocht hebben. Ongeveer vijftien personen uit Franeker zijn uiteindelijk door de 'Bloedraad' veroordeeld.

 

Datum: maandag 29 februari 2016, aanvang: 20.00 uur

Locatie: de Rank, Zilverstraat (bij de gereformeerde kerk).

 Entree en koffie/thee zijn gratis voor leden en donateurs.

 

Verder verzoeken wij u (tenzij u al betaald heeft) om de contributie voor 2016 van minimaal € 12,50 te voldoen middels de bijgesloten acceptgiro.

U mag de contributie ook overmaken op rekeningnummer NL53 RBRB 0828 905 789, onder vermelding van uw lidnummer – dit nummer treft u aan op het adresetiket.

 

  Wij hopen u op 29 februari a.s. te mogen begroeten.

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de stad Franeker

 Haijo Haitsma,           Frieda Ligthart,

voorzitter                   secretaris


zie voor jaarverslag 2015 op onze site onder Home / ANBI


A. lezing ‘Onder professoren en mennisten. Het rijke buitenleven in de Republiek,  Friesland en Franeker, 1672-1795’ door de heer Y. Kuiper

Ongeveer 140 leden en belangstellenden zijn aanwezig. Voorzitter Haitsma heet iedereen welkom.

De spreker, Yme Kuiper, is bijzonder hoogleraar historische buitenplaatsen en landgoederen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor deze lezing heeft hij de atlassen van vader en zoon Christiaan en Bernardus Schotanus uit 1664 en 1698 geraadpleegd. Aan de hand van prachtig beeldmateriaal en boeiende details neemt hij ons mee in de tijd, beginnend bij de buitenplaats ‘Vijverhof’ aan de Vecht van Agnes Block, een nicht van Vondel. Via Bloemendaal en Voorburg komen we in Friesland en Franeker terecht. Inmiddels leren we dat gevluchte doopsgezinden uit Vlaanderen veel kennis en rijkdom hebben meegebracht naar de Lage Landen. De buitenplaatsen (hofsteden) vormden het contrast met het leven in de stad. Er hoorde vaak een boerderij bij. Naast huizen in classicistische stijl kwamen er landelijker huizen met torens, trapgevels en poortgebouwen. In de buurt van Franeker hebben veel buitenplaatsen gestaan, zoals Groot Lankum en Klein Lankum (eigendom van Petrus Camper), Roordaburg, Sickema State (Herbaijum) en Goslinga State (Dongjum). Hier waren het ook – naast kooplieden en regenten – professoren die zich zoiets konden veroorloven. Tot slot laat dhr. Kuiper het verschil zien met de 18e eeuw, toen het romantische landschap om de buitenplaats heen de hoofdrol ging spelen.

De spreker wordt bedankt met het gebruikelijke pakket.

 

B. ledenvergadering (plm. 60 leden aanwezig)

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen: ¤ We hebben gereageerd op de ontwerp-structuurvisie voor Franeker 2015-2025. Zo vinden we het zorgelijk dat openbare functies verdwijnen uit de binnenstad en zouden we meer aan de inrichting van de stad willen doen, zoals bestrating en het herplaatsen van stadspoorten. ¤ Het halfjaarlijks overleg met de wethouder levert niet veel nieuws op. Ons verzoek voor de stadsvlag zit ergens in de molen. ¤ Tot onze verbazing is er een dwangsom om de valk op het Valkeniershuis terug te plaatsen. [Nagekomen: er is een beeldhouwer met een nieuwe valk bezig, goed nieuws!] ¤ Dhr. Verhoog heeft ingesproken bij een raadscommissie over de lijst karakteristieke panden, om te pleiten voor het beschermen van panden met 15 of meer punten (ca. 180 panden). Besloten is tot een kortere lijst (ca. 40 panden) met 19 of meer punten. De lijst is opgesteld door het Steunpunt Monumentenzorg. Onze voorkeur gaat uit naar (beter beschermde) gemeentelijke monumenten; afwachten wat de nieuwe gemeente na 2018 doet. ¤ Onze website wordt vernieuwd door een werkgroepje (Anne van der Laan, Anne Nippel en Frieda Ligthart). Wie wil hierbij helpen? ¤ Jan Olthof biedt zich aan als redactielid van de Franicker.

Nieuw bestuurslid: John de Rooy verlaat het bestuur en wordt opgevolgd door Anne Nippel. Zij verzorgt de hoofdredactie van de Franicker en de PR; zo is er al een aantal persberichten uitgegaan.

Ingekomen: Niets noemenswaardigs. Dit punt wordt voortaan geschrapt.

Bericht van verhindering: Siep Broersma, Joke Wadman-Wijnalda, Hans Nauta, Jacob en Anita Niemeijer, Riemer de Jong, Peter van der Meer en E. Boersma.

Nieuwe leden: In de pauze hebben zich 3 nieuw leden gemeld. Bij de kraam op de Agrarische Dagen hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld.

2. Verslag vorige ledenvergadering (13 oktober 2014)

N.a.v. het verslag: zie agendapunt 3. Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Lopende zaken/projecten in de stad

l Hilaridespand. Het pand staat te koop. Het is nu wind-, waterdicht en schoon gemaakt en kozijnen zijn geschilderd. De belettering is verwijderd maar de letters liggen nog opgeslagen bij de familie. Onze vereniging heeft aangeboden om ze over te nemen.

l Scholen Bloemketerp ‘schapenweitje’. Tot onze vreugde hoorden we dat de schoolbesturen hebben afgehaakt (de Kleyenburgschool wil met de Fûgelflecht verder in het Kleyenburggebouw). Toch is het plan (nog) niet officieel afgeblazen. Het gebied heeft een agrarische bestemming, aldus de wethouder. Wij wensen meer bescherming van de zichtlijnen. De Bolwerkschool is eigendom van de gemeente, men gaat wellicht het gebouw deels afbreken te gunste van nieuwbouw.

4. Geuzengat

Dhr. Verhoog heeft het project op zich genomen om het Geuzengat beter toegankelijk te maken. Dit onder de vlag van het Waddenpoortproject. Er komt een (op- of af-?) stapje vanaf het aan te leggen voetpad onderaan het bolwerk. Het Geuzengat is in restauratie – er is nog een probleem met nutsleidingen.


5. De Mouterij (Baptistenkerkje Bolwerk)

De stichting voor het bolwerkkerkje heeft een nieuw bestuur, waarin bestuursleden van onze vereniging zitting hebben. De naam is nu De Mouterij (naar de oorspronkelijke functie van vóór 1740). Het doel is om dit rijksmonument een laagdrempelige, publieke functie te geven. Ook dient het voor ons als vergader- en archiefruimte. Er worden fondsen aangeschreven voor de restauratie.


6. Financieel verslag 2014, bericht kascommissie en nieuwe kascommissie-leden

Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2014. Dhr. De Boer heeft met dhr. Boersma de financiële stukken 2014 gecontroleerd en in orde bevonden. Daarmee verleent de kascom-missie decharge aan de penningmeester. Dhr. De Boer verlaat de kascommissie en dhr. Van Velzen neemt zijn plaats in.

7. Rondvraag

o     N.a.v. de bestrating (gladde stoepranden) is er een vraag naar de veiligheid. Terecht wordt opgemerkt dat de veiligheid van stoepen niet binnen het aandachtsgebied van de vereniging valt.

o     Er is een vraag naar het pand op de hoek Noorderbolwerk/Molensteeg. Er ligt een vergunning voor woningbouw op die locatie en het is aan de opdrachtgever wanneer er daadwerkelijk gebouwd wordt. Het karakteristieke hoekpand valt in de 15+ categorie (zie agendapunt 1) en wordt derhalve niet beschermd.

o     Er is een vraag naar staatverlichting met een verwijzing naar de mooie lampen in Huizum Dorp. We nemen de suggestie mee. Aan de Froonacker en bij het Korendragershuisje hebben bewoners zelf het idee voor de verlichting aldaar aangeleverd.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hieronder vindt u de nieuwsbrief en een overzicht van alle zaken waar de Vereniging op dit moment aandacht aan besteedt.

   Ga naar:

Tot onze vreugde hoorden we dat de schoolbesturen hebben afgehaakt (de Kleyenburgschool wil met de Fûgelflecht verder in het Kleyenburggebouw). Toch is het plan (nog) niet officieel afgeblazen. Het gebied heeft een agrarische bestemming, aldus de wethouder. Wij wensen meer bescherming van de zichtlijnen. De Bolwerkschool is eigendom van de gemeente, men gaat wellicht het gebouw deels afbreken te gunste van nieuwbouw.
Het pand staat te koop. Het is nu wind-, waterdicht en schoon gemaakt en kozijnen zijn geschilderd. De belettering is verwijderd maar de letters liggen nog opgeslagen bij de familie. Onze vereniging heeft aangeboden om ze over te nemen.
: In de pauze hebben zich 3 nieuw leden gemeld. Bij de kraam op de Agrarische Dagen hebben zich 8 nieuwe leden aangemeld.
: Siep Broersma, Joke Wadman-Wijnalda, Hans Nauta, Jacob en Anita Niemeijer, Riemer de Jong, Peter van der Meer en E. Boersma.
: Niets noemenswaardigs. Dit punt wordt voortaan geschrapt.
John de Rooy verlaat het bestuur en wordt opgevolgd door Anne Nippel. Zij verzorgt de hoofdredactie van de Franicker en de PR; zo is er al een aantal persberichten uitgegaan.
¤ We hebben gereageerd op de ontwerp-structuurvisie voor Franeker 2015-2025. Zo vinden we het zorgelijk dat openbare functies verdwijnen uit de binnenstad en zouden we meer aan de inrichting van de stad willen doen, zoals bestrating en het herplaatsen van stadspoorten. ¤ Het halfjaarlijks overleg met de wethouder levert niet veel nieuws op. Ons verzoek voor de stadsvlag zit ergens in de molen. ¤ Tot onze verbazing is er een dwangsom om de valk op het Valkeniershuis terug te plaatsen. [Nagekomen: er is een beeldhouwer met een nieuwe valk bezig, goed nieuws!] ¤ Dhr. Verhoog heeft ingesproken bij een raadscommissie over de lijst karakteristieke panden, om te pleiten voor het beschermen van panden met 15 of meer punten (ca. 180 panden). Besloten is tot een kortere lijst (ca. 40 panden) met 19 of meer punten. De lijst is opgesteld door het Steunpunt Monumentenzorg. Onze voorkeur gaat uit naar (beter beschermde) gemeentelijke monumenten; afwachten wat de nieuwe gemeente na 2018 doet. ¤ Onze website wordt vernieuwd door een werkgroepje (Anne van der Laan, Anne Nippel en Frieda Ligthart). Wie wil hierbij helpen? ¤ Jan Olthof biedt zich aan als redactielid van de Franicker.