Nieuwsbrief
Lopende zaken

Verenigingsnieuws.

De volgende gezamenlijke lezing van de Vrienden van de Stad Franeker en Trezoor zal zijn op 12 november 2018. 
Dan zal Theo Kuipers een presentatie geven over zijn boek 'Skandebankjes, Franeker deugnieten en ondeugden rônom 1800'.

 
--------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Beknopt verslag van de lezing en ledenvergadering van 23 oktober 2017, 20.00 uur in De Rank


A. lezing ‘De vergeten geschiedenis van Arend en Gerrit Vlaskamp’ door mevr. Aly van der Mark

Ongeveer 70 leden en belangstellenden zijn aanwezig.

Aly van der Mark is getrouwd met een nazaat uit de familie Vlaskamp. Ze neemt ons mee in een boeiende verhandeling, voorzien van veel beeldmateriaal, over de familie die zich heeft gespecialiseerd in het aanleggen van tuinen, met name in Friesland.


B. ledenvergadering (plm. 40 leden aanwezig)

1. Mededelingen

Mededelingen: ¤ Op de Open Monumentendag heeft de Vereniging een stand gehad in het stadhuis. Een ledenwerfactie heeft daar 10 nieuwe leden opgeleverd. ¤ We willen een stadsschoonprijs instellen voor mensen die iets moois hebben neergezet in de stad.

Bericht van verhindering: Reinie Tichelaar, Uilke Veersma, Douwe Heeringa, Jellie van der Veen, Dirk-Jan Dekker.


2. Verslag vorige ledenvergadering (31 oktober 2016)

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de secretaris.


3. Financieel verslag 2016, bericht kascommissie en nieuwe kascommissie-leden.

Leoni Pietjou geeft een toelichting. Eén van onze leden gaf in 2015 een bijdrage voor de kleurendruk van de Franicker, dat is in 2016 niet herhaald.

Er zijn geen vragen over het financieel verslag 2016. De kascommissie, bestaande uit Dhr. Van Velzen en dhr. Homminga, heeft de financiële stukken 2016 gecontroleerd en in orde bevonden. Aldus verleent de kascommissie decharge aan het bestuur. Dhr. Van Velzen verlaat de kascommissie en dhr. Albert Zijlstra neemt zijn plaats in.

Leoni Pietjou meldt dat er na een eerste betalingsherinnering nog 20 leden zijn die de contributie nog niet hebben betaald. Degenen die niet betalen na een tweede herinnering zullen worden geschorst.


4. Samenwerking met Stichting Franeker Stadsschoon

Sinds begin dit jaar schuift Lia Kolk, voorzitter Stichting Franeker Stadsschoon, aan bij onze bestuursvergaderingen. We hebben onderzocht of het mogelijk en wenselijk is om als vereniging samen te gaan met deze stichting maar de statuten blijken te veel van elkaar te verschillen. Bovendien moet een statutenwijziging van de stichting lopen via het Ministerie van Financiën.


5. Een beeldbank voor de Franeker historie

Een werkgroep onder de naam ‘Historisch Centrum Franeker’ (bestaande uit o.m. Arjo Hillebrand en Anne van der Laan) is druk bezig om verzameld materiaal te digitaliseren en toegankelijk te maken. Hiertoe wordt samengewerkt met de Fryske Akademy (het systeem HisGis, hier al eens gedemonstreerd). Er zijn afspraken met de Mouterij om het HCF aldaar te huisvesten. Het gebouw wordt momenteel ingrijpend gerestaureerd. Hanneke Teerenstra, voorzitter van Stichting de Mouterij, geeft te kennen nog niet bezig te zijn met de bestemming van de ruimtes.


6. Ontwikkelingen in de stad

  • Onze bestuursleden Piet Timans en Haijo Haitsma hebben zitting in een werkgroep voor de herinrichting van de Breedeplaats. Het is een zeer intensief traject. Tuinarchitect Piet Oudolf is gevraagd een ontwerp te maken voor het groen rond de kerk.

  • De Vereniging wenst met de Dongjumer Waterpoort een stuk historie terug te krijgen in de stad. Voorwaarde is wel een hoge kwaliteit van de uitvoering. Een gemeentelijke commissie kijkt naar de haalbaarheid. De buurt (Froonacker) stond in eerste instantie positief tegenover de plannen maar dat is veranderd.

  • We hebben ons druk gemaakt om een goede bestemming voor het muurmozaïek van de voormalige landbouwschool. Het zal nu een mooie plaats krijgen in het Fries Landbouwmuseum dat gaat verhuizen naar een Rijksmonumentale, gerestaureerde boerderij nabij Goutum. Dhr. Zijlstra oppert dat het mozaïek eigenlijk terug zou moeten naar een school in Franeker of tenminste in de stad zou moeten blijven. Niemand had er kennelijk belangstelling voor.

  • We zijn ook even betrokken geweest bij het gedoe om het Kamstra-bankje. Uiteraard moet dat blijven staan en zo is het ook besloten door de gemeenteraad.

  • N.a.v. de geplande bochtverruiming in het kanaal gaat Huhtamaki uitbreiden op het open terrein tegenover de Zuiderkade. We worden niet vrolijk van deze ontwikkeling.

  • Bouwbedrijf Van Marrum gaat aan de slag op de hoek Molensteeg-Noorderbolwerk. We maken ons zorgen over de uitvoering. Hans Nauta, gemeenteraadslid, meldt dat het meevalt en dat het in stijl gebeurt.


7. Rondvraag

  • Dhr. Jenema komt terug op de gevaarlijke situatie ter hoogte van gezondheidscentrum De Hertog. Echter juist deze week wordt er gewerkt aan een zebrapad ter plaatse.

  • Dhr. Elzinga vermoedt dat het waarschijnlijk maar om één bewoner aan de Froonacker gaat die de buurt opzet tegen de plannen voor de Dongjumer Waterpoort. Voorzitter Haitsma voegt toe dat de zaak breder moet worden getrokken gelet op de waarde voor de hele binnenstad.

  • Mevr. Homminga informeert naar de stadsvlag. We zijn het niet vergeten maar bij de gemeente krijgen we het er niet goed door. Dhr. Nauta tipt ons om in te spreken bij de raadscommissie.

  • Iemand vraagt of er een vergunning is afgegeven voor de aanleg van de fontein. Dit zal ongetwijfeld het geval zijn. Er mag gegraven worden op de beoogde plek. Nadere informatie is op te vragen bij de gemeente. Mevr. Teerenstra geeft aan dat daar ooit een kerkhof is geweest, in hoe verre is daar over nagedacht? Onze voorzitter voegt toe dat er in het verleden bomen geplant konden worden ondanks het feit dat er oude graven waren.