inventaris van 1543 beneficiaalboek

Lambert oppe hoeck, Coudal  30 st
                                  Coudal 30 st
                                  Coudal 30 st
                                  Coudal 30 st
Pybe Heeres zn opt   Coudal 35 st
acht huyssteeden bij Donyumerpijp  3 fl – 3 ½ st
 10 st
 10 st
 10 st
 10 st
 10 st
 10 st
 10 st
 10 st
Brecht Sickes opt Coudal 9 st – 1 oirtge
bewoner Sjaerdemahuis 9 st
Doede Abbes zn opt Coudal 3 st
Evert Molener steed 3 st
Sicke Hottinge steed in Dronrijp 4 st

rotcedel van 1536

Lambert opte Horn               d54  =N73
Frans Ariis zn                         d55 =N74
die doctor                                d56 =N75
Frerick schoemaecker         d57 =N77
Pybe backer?                         d65 =N86

Pieter smidt                          d78 =N100
huis en camer               =N100
                                                 d79 =N101
Roeleff Seerps                      d80 =N102
groote Albert                          d81 =N103
Gauck Minnes                       d82 =N105
Henrick Boeckel                    d83 =N106
IJsbrandt decker                   d84 =N107
Brecht Sickes                        d60 =N80
 Z41
Doede Abbes zn                   d75 =N97
Evert Molner                           d110 =N139-142


 

lijst van 1610
1   Aeff Anskes erfg          4 st
2   Lambert Jans zn         8 st 1 bl =N80
3   Griet Harmen Peters  3 st   =N97
4   Cornelis Jans backer 30 st =N73
5   Tiete Thomas zn          30 st =N74
6   Wytze van Beyum         30 st =N75
7   Minne Mellema erfg     30 st =N77
8   Joannes Hermens Ammama 6 st =N88?
9   Henrick Jans
           van Sibe Banga huys 6 st =N93/94
10 Tyepcke Henrics                 6 st =N100?
11 Dr. Henricus Anthonides 12 st =N102
12 Cornelis Scheltes wed    12 st =N101?
13 Fedde Cornelis zn backer 6 st =N103?
14 Anne Buwes wed                6 st =N104?
15 Lobbing Agge Sipkes wed 6 st =N105?
16 Epe Lauckes                      12 st =N106
17 Peter Lampey en
             Coene Oeges       3 st      =N139-142?
18 Jan Jans zn backer 8 st – 1 oirtge =N90
19 Galianus Cornelis tho Kee  16 st
20 Gatze Syrcx toe Donjum       12 st

 

vergelijking met 1543
Sicke Hottinga op Dronrijp 4 st
Brecht Sickes opt Coudal 9 st – 1 oirtgen
Doede Abbes  zn opt Coudal 3 st
Lambert oppe Hoeck
     met de drie steden
     ten oosten
     daaraan
------------

acht huissteden bij
      Donyumerpijp
      opt west
      vant water
      samen
      3 floreen
      min
      3 ½ st

Evert molner steed 3 st
      behoort nog tot de 3 fl – 3 ½ st

Boetwerd 12 st


 

 

lijst van 1530
Schilbanken Hans bakkers huis 4 st
Coldall Simon jans huis 8 st 1 blank
Coldall Abbe Doedes huis  3 st
             Haes jan Smit  30 st
             mr Jan barbier  30 st
Coldall Otte Bauckes 2 huizen  3 cg
             Pybe Heeres  35 st
             Schelte Claes achterhuys 6 st
                                                      6 st
             Sybe Bange huys  6 st
             Tyaerd Nannes huys 14 st
             Tyaerd Nannes huys 12 st
             Suaen Roelofs huys  12 st
             Albert Harmens huys 12 st
             Hille Tiebbes huys  12 st
             Pieter Gerbens zn beyde huyzen 6 st
             Evert muller  3 st

 

 


Overzichten van de lijsten van huissteedpachten die in verschillende tijden tot het bezit van het Sjaardemaleen behoorden. Met onderlinge vergelijking. De lijsten van 1530 en 1610 komen uit het boek van Herman Hazelhoff over Edwert Sjaerdema’s erfenis. De lijst van 1543 uit het oudste kerkboek van de Martinikerk (tresoar). Het rotcedel van 1536 staat in het privilegeboek van Franeker; een bewerking ervan komt voor in de uitgave van de Fryske Akademy van de kadastrale en prekadastrale atlas van Franekeradeel en Franeker.
De omnummering naar de 17de eeuw heeft betrekking op de volgorde van de huizen van Franeker in een register uit 1621.(N = noorderkwartier, Z = Zuiderkwartier)